Üyelik

BGC TÜZÜĞÜ DERNEK ÜYELİĞİ

MADDE 4 - Derneğin asıl üyelik ve fahri üyelik olmak üzere iki türlü üyeliği  vardır.

01. Asıl Üyelik: Düzenli bir şekilde, günlük yahut süreli yazılı, görüntülü, sesli veya elektronik basın ve yayın organında, kadrolu veya sözleşmeli, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar gazetecidir.

Gazete, dergi, haber-fotoğraf ajansı, radyo ve  televizyon kuruluşlarında Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nün "gazetecilik" niteliğindeki görevlerinde en az bir yıl çalışmış veya çalıştırılmış olanlar, (5)inci maddede belirtilen şartları taşımak kaydıyla her gerçek ve tüzel kişi, yazılı olarak başvuru yaparak derneğe asıl üye olabilirler.

02. Fahri Üyelik: Asıl üyelik niteliklerine sahip olmayıp, basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunanlar başvuru gerektirmeksizin yönetim kurulu kararı ile “ fahri üye” kabul edilebilirler.

Ayrıca üyelik başvurusu gereklerini yerine getirmeleri koşuluyla en az bir yıl telif alarak çalışmalarına karşın geçimlerini sadece bu yolla sağlayanlar, en az 5 yıl basın kuruluşlarının gazetecilik dışı çeşitli birimlerinde çalıştıklarını kanıtlayanlar fahri üye olabilirler. Fahri üye sayısı hiçbir zaman, asıl üye  sayısının yarısını geçemez. Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur. Basın mesleğinin ve cemiyetin gelişmesine maddi veya manevi katkıda bulunduğu için fahri üye olanlar, isterlerse aidat ödeyebilirler. 

 Asıl  üye olma şartları

MADDE 5 - Derneğe Asıl Üye olabilmek için şu koşullar gereklidir.

01. Fiil ehliyet sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak

02. Meslek onuruyla bağdaşmayan kötü ün sahibi olmamak.

03. Derneğin amacı ile tüzük ilkelerine aykırı uğraşlar içinde bulunmamak.

04. Gazetecilik mesleğinde Basın İş Kanunu’nun öngördüğü şartlarda en az bir yıl çalışmak ve/veya Sarı Basın Kartı sahibi olmak, ve / veya Sarı Basın Kartı yönetmeliğinde yer alan kart alma şartlarına haiz en az bir yıl sigortalı çalışmak.

05. Uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamış olmak.

 Üyelik için başvuru

MADDE 6 - Asıl ve fahri üyelik için başvuru, Cemiyet’in hazırladığı özel giriş bildirgesini doldurup, imzalayarak yazılı olarak yapılır. 2 dernek üyesi tarafından önerilerek dilekçeye iki fotoğraf, varsa Basın İş Kanunu’na uygun çalıştığını gösterir onaylı belge, varsa sarı basın kartının fotokopisi, yoksa çalıştığı kurumdan aldığı görevini belirtir belge, sigortalı olduğuna dair prim tahakkuk cetveli ve nüfus kimliğinin onaylı sureti, ikametgâh belgesi, giriş aidatı olan 50 YTL’lik bedelin banka makbuzu eklenir.

İstenen tüm evrak tamam ise, başvuru dilekçesi, gelen evrak defterine kaydedilir ve başvuru sahibine bir alındı belgesi verilir.

 Üyelik hakkında karar

MADDE 7 - Üyelik başvurusunun kabul veya reddine dair karar verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, bu kararında gerekçe göstermek zorunda değildir. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları, 30 gün içinde olumlu veya olumsuz karara bağlayıp, sonucu başvuru sahibine gerekçe göstermek zorunda olmaksızın yazılı olarak bildirmek zorundadır.

 

Üyelerin hakları

MADDE 8 - Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin yapılan olağan, olağanüstü, mali vs. genel kurullarda bir oy hakkı vardır. Üye, oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

 BGC üyelik ilkeleri

MADDE 9 - Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne üyelik başvurusunda bulunanlar, uluslararası ve ulusal alanda kabul görmüş basın meslek ilkelerine aykırı davranışta bulunmamayı kayıtsız şartsız kabul ederler. Ayrıca, Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyesi, diğer üyelere ve meslektaşlarına yönelik eleştiri sınırlarını aşan, özel yaşama ilişkin iftira niteliğinde, küçük düşürücü, aşağılayıcı yazılar yazmaz, haber yapmaz, söylemlere yer vermez.

 Diğer yükümlülükler, yaptırımlar ve üyeliğin sona ermesi

MADDE 10 - Bursa Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin yükümlülükleri ve 9. maddede yer alan üyelik ilkelerine uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar:

01. Üyelik ilkelerine uymadığı belirlenen üyelerin üyeliklerinin son bulmasına Yönetim Kurulu karar verir.

02. Üyeler adres, telefon, işyeri vb. üyelikle ilgili tüm değişiklikleri bir ay içinde Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Adres değişikliğini bildirmeyen üyenin Bursa Gazeteciler Cemiyeti’nde kayıtlı son adresine gönderilen bildirimler geçerlidir. Üyelerin yıllık ödenti borçlarına ilişkin bildirimler, disiplin cezaları ile Genel Kurul çağrıları, yasanın öngördüğü şekilde gönderilir ya da yazılı olarak imza karşılığı elden verilir.

03. Yasal engeli olan veya sonradan ortaya çıkan üyenin üyeliği düşer. Bu kişinin kaydı, Yönetim Kurulu kararı ile silinir.

04. Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Bursa Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yapılması zorunludur. Üyenin istifa ettiğine dair yazılı başvurusunun derneğe ulaşması ile üyelik sona erer. Bunun dışında, ölüm ile tüzük hükümlerine uymama hallerinde de yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğine son verilir.

05. Uyarı, kınama ve üyelikten kesin çıkarma, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Karar, Yönetim Kurulu’nca ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir.

06. Haklarında disiplin suçu nedeni ile üyelikten kesin çıkarma kararı verilmiş olan eski üyeler, üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar. Bu kişiler yeniden üyeliğe ancak Genel Kurul kararı ile alınabilir..

07. Gerek istifa ve gerekse yönetim kurulu ile silinme hallerinde, durum Üye Kayıt Defteri’ne işlenir. Durum üyenin bilinen adresine tebliğ olunur. Tebliğden itibaren 15 gün içinde, silinme kararına karşı  üyenin itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, ilk genel kurulda görüşülmek üzere gündeme alınır. Genel kurul kararı kesindir.

08. Dernek üyesi iken askerlik görevine başlayanların, üyelikleri askıya alınır. Terhis belgesinin ibrazından sonra üyelik kendiliğinden devam eder. 

ÜYELERİMİZE İNDİRİM YAPAN FİRMALAR

BGC üyelerine indirim yapan sağlık ve eğitim kurumları ile yapılan sözleşmeler yenilendi. devamı

BGC ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU...

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC Başarı Ödülleri Yarışması”... devamı

BİK GENEL MÜDÜRÜ DURAN: “BASINIMIZA KATKI İÇİN VARIZ”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, BGC Başkanı Nuri Kolaylı’yı Basın Kültür Sarayı’ndak... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazetecilik Başarı Ödülleri Y... devamı

Marmara Bayram’ın konusu “Bursa turizmi”

Marmara Bayram Gazetesi’nde ana konu olarak “Bursa turizmi ve Bursa’nın bilinmeyen yöreleri” ele alınaca... devamı