VAKIF SENEDİ

GAZETECİLER CEMİYETİ GAZETECİLER SOSYAL HİZMETLER ve EMEKLİLİK VAKFI SENEDİ

Bugün bin dokuz yüz seksen sekiz senesi Ekim ayının onyedinci günüdür.17.10.1988

Ben, aşağıdaki imza ve mühürümün vazıı ve T.C Kanunlarının bahşettiği selahiyetlere haiz olan Bursa İkinci Noteri Nurcan Kaçar, Bursa-Atatürk Caddesi Vakıflar Bankası İşhanı Kat.1 No:112'deki dairemde görevim başında iken yanıma gelen ve Bursa-Atatürk Caddesi No:50 Kat.2'de kurulu bulunan Gazeteciler Cemiyetini temsiien hareket eden ve Bursa-Hocaalizade Mahallesi Kocaali Sokak No:25/1'de ikamet ettiğini söyleyen ve ibraz ettiği Bursa nüfus idaresinden verilme 15.12.1978 tarih ve F03/640221 seri nolu fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanına göre Bursa j|jf Merkez ilçe7.Daire Mah. 07/1 cilt, 16 sayfa ve 96 kütük sıra nolarında nüfusa kayıtlı olup Bursa'da 01.10.1926 tarihindeFeriye'dendoğmaHüseyinoğlu İBRAHİM HAKKI İŞSEVENLER ve. Bursa - Namazgah Caddesi Kabakçı Sokak No:11/5'de ikamet ettiğini söyleyen ve ibraz ettiği Bursa Nüfus Idaresi'nden verilme 04.05.1982 tarih ve 101/912294 seri nolu fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanına göre Bursa ili, Mrk. İlçe 50. Daire Mah. 50/16 cilt, 97 sayfa ve 1424 kütük sıra nolarında nüfusa kayıtlı olup Muratlı'da 13.04.1953 tarihinde Şefika'dan doğma Süleyman oğlu İSMAİL AKGÜL veBursa-Ahmetpaşa Mahallesi Han Sokak No:6/2'de ikamet ettiğini söyleyen ve ibraz ettiği Bursa Nüfus Idaresi'nden verilme 15.11.1982 tarih ve 101/ 775802 seri nolu fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanına göre Bursa ili, Merkez ilçe, 5. Daire Mah. 005/16 cilt, 78 sayfa ve 1476 kütük sıra nola­rında nüfusa kayıtlı olup Bursa'da 22.02.1959 tarihinde Aynur'dan doğma Recep oğlu AHMET EMİN YILMAZ (Gazeteciler Cemiyetini temsilen hareket etmektedirler.) ve Vali Köşkü'nde mukim olup, ibraz ettiği Diyarbakır Nüfus İdaresi'nden verilme 07.03.1983 tarih ve P01/854690 seri nolu fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanına göre Bolu ili, Merkez ilçe, Karamanlı Mah. 011-02 cilt, 30 sayfa ve 133/3 kütük sıra nolarında nüfusa kayıtlı olup Bolu'da 10.09.1935 tarihinde Hatice'den doğma Mehmet Fevzi oğlu Bursa Valisi ERDOĞAN ŞAHİN OĞLU, bana müracaatla "Düzenleme Şek­linde Gazeteciler Soysal Hizmet ve Emeklilik Vakti Senedi"nin düzenlenmesini ve tasdikini iste­diklerini bildirdiler. Kendilerinin okur yazar ve kanuni ehliyeti haiz olduklarını gördüm, bu kimse­ler vakıf senedi hakkındaki isteklerini söz alarak aşağıdaki şekilde beyana başladılar:


GAZETECİLER SOSYAL HİZMETLER VE   EMEKLİLİK VAKFI SENEDİ VAKFIN ADI VE MERKEZİ

Madde 1- "Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve EmeklilikVakfı” olup iş bu senette bundan böyle (Vakıf) adıyla ve Vakfın kurucusu olan ve Bursa'da 1947 yılında teşekkül etmiş bulunan Gazeteciler Cemiyeti de (Cemiyet) diye anılacaktır.

Vakfın Merkezi: Bursa-Atatürk Caddesi 50 numa­rada 203 no.lu bürodur.


VAKFIN AMACI:

Madde 2-Vakıf çalışan veya emekli gazetecilerin sıhhi, mes­leki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, cemiyet basın merkezi İle yazlık dinlenme yerleri kurmak donatmak ve işletmek, muhtaç durumdaki hasta veya yaşlı veya malul gazeteciler için Bakımevi ve Huzurevi kurmak, donatmak ve işletmek, gazeteci­lik mesleğinin ve bu meslek mensuplarının her bakımdan gelişmelerini sağlayıcı çalışmalar yap­mak, yaptırmak ve teşvik etmek ve bu amaçlara ulaştırıcı maddi, mali ve manevi vasıtaları ve şart­lan hazırlamak amacını güder. Böylece Genel Büt­çedeki bir kısım kamu giderlerine, özel ve katma bütçelerle karşılanan bazı kamu hizmetlerine kat­kıda bulunur, bunların yükünü hafifletir.


VAKFIN KARŞILAYACAĞI HİZMETLER:

Madde 3-Vakıf, yukarıdaki amaca ulaşmak maksadiyle, kişi­sel durumları uygulama yönetmeliklerindeki şart­lara uygun gazetecilere ve kanuni mirasçılarına (eş ve evlatları) Cemiyet ve Vakıf personeline:

Mali, nakdi ve ayni (bakım ve huzurevlerinde ve yazlık dinlenme yerlerinde bulundurma, ilaç, pro­tez vesaire sağlama şeklinde) geçici veya sürekli yardım yapar, emekli aylıklarına ek ödemelerde bulunur. Emekli olamayan muhtaç gazetecilere emekli aylığı tahsis eder.

Onları, kurup işleteceği veya kurulup işletilmesine, maddi, nakdi ve manevi yardımlar yapacağı Bakım ve Huzurevlerinden, yazlık dinlenme yerlerinden faydalandırır. 

Basın mesleğiyle ilgili araştırmalar yapar, yaptırır ve mesleki kurslar açar ve açtırır, mesleki seminerler tertipler veya tertipletir. Cemiyet tarafından veya özel yahut kamu kuruluşlarınca düzenlenen bu türlü çalışmalara ve yardımlara katılır, maddi, nakdi ve manevi katkıda bulunur. 

Cemiyet fesih veya infisah veya sair sebeplerle ortadan kalkarsa yukarıki bentlerde yazılı yardım­lara, hizmetlere ve görevlere ilaveten, Cemiyetin yapageldiği eğitici, öğretici ve temsili faaliyetlerin düzenlenmesini ve sosyal hizmetlerin ifasını, Cemiyet Emekli Sandığı'nın mükellefiyetlerini, mal; takatiyle sınırlı olarak üzerine alır, özellikle Cemiyet kütüphanesini, lokalini ve konferans salo­nunu devamlı surette hizmete açık tutar.

Madde 4-Vakıf, bütün faaliyetlerinde, yardımlarında ve hiz­metlerinde kâr ve kazanç gayesi gütmez. Safi geli­rinin yüzde sekseni; genel, özel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarının görevlerine dahil olup bunla­rın bütçeleriyle karşılanan ve senedin yukarıki maddelerinde belirtilen mesleki ve sıhhi hizmetle­rin ve sosyal yardımların yerine getirilmesi için harcanır.


VAKFIN SERMAYESİ:

Madde 5-Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesi için kurucu sıfatı ile cemiyet tarafından aşağıdaki kıymetler vakfa tahsis edilmiştir.

Def’aten ve nakden 20.000.000.-TL. (Yirmi milyon) ve her yıl cemiyet bilançosunda gelecek yıla devre­dilecek safi nakdin yüzde yirmisi şu kadarki, Cemi­yetin ödeyeceği, yıllık katkı beş milyon liradan az olamaz. Bu meblağın, bir milyon lirası sermaye hesabına ve fazlası da gelir hesabına geçirilir. Yıllık katkı günün şartlarına göre yönetim kurulu tarafından artırılır.

Kiralar dahil, Cemiyet gelirlerinin Cemiyetin idame­ye idaresi için zaruri masraflar hariç, münhasıran üyelerin hizmetlerini karşılamak ve sosyal yardım­ları yapmak maksadıyla harcanması mecburidir.

Madde 6-Cemiyet üyeleri ve Bursa Valisi, Vakfın üyeleri sayı­lır. İki taksitte ödenecek yıllık aidat miktarı, her yılbaşında yönetim kurulunca saptanır ve Vakfın gelir hesabına geçirilir.

Vakfın sermayesinin; vergi, harç ve resimler ile her türlü ücretler, idare, muhafaza vesair bütün giderler indirildikten sonraki safi geliri Vakıf ama­cının gerçekleştirilmesi için yıllık bütçeye göre, harcanır. Ancak, olağanüstü ihtiyaçları karşılamak için, genel kurul karariyle, Vakfın nakid sermayesi­nin yarısına kadar harcamağa, Yönetim Kurulu yetkili kılınabilir. Bu takdirde, sermaye noksanı, engeç beş yıl içinde gelirlerden kapatılır.

Vakfın gayrimenkullerinin tam ve çıplakmülki­yetlerine hiçbir suretle dokunulamaz, satılamaz, değiştirilemez ve ipotek konulamaz, üçüncü şahıs­lar lehine iştirak halinde ve müşterek mülkiyet kurulamaz.

Madde 7-Vakfın bütçe yılı, takvim yılıdır.


VAKFIN ORGANLARI:

Madde 8-Vakfın organları; Kurucular Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'dur.

Madde 9-Cemiyet varolduğu sürece, Cemiyet genel kurulu ve Bursa Valisi aynı zamanda Vakıf genel kurulu olup, her üçyılda bir defa, en az on yıllık asli üyeleri arasından üç yıl için:

Vakıf Yönetim Kurulu'na beş asıl, beş yedek,

Bursa Valisi Her dönemde Yönetim kurulu asil üyesidir.

 

Vakıf Denetim Kuruluna üç asil, üç yedek üye seçilir.

d) Vakıf fesih ve infisah ettiği veya sair sebeplerle ortadan kalktığında, mal ve nakid varlığı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Bursa Şubesi'ne devir edilir.

Cemiyet fesih veya infisah ettiği veya sair sebeplerle ortadan kalktığı ve tüzel kişiliğini kaybettiği anda, Vakıf genel kurulu, 10. maddede yazılı hükümlere göre kurulur.

Şu kadar ki: Vakfın işlemleri, dosyaları, defterleri ve hesapları tamamiyle ayrı tutulur, ayrı yürütülür ve ayrı saklanır.

İş bu senedin 10,12,13, 16 ve 19. maddelerinde organların toplanması ve seçimler ile ilgili hüküm­ler, bu maddenin üçüncü fıkrasında yazılı duru­mun meydana gelmesinden sonra uygulanması başlanır.

Madde 10-Genel Kurul, Vakıf Üyelerinin toplanmalarından meydana gelir.

Cemiyetin feshi, infisahı veya herhangi bir sebeple ortadan kalkması suretiyle tüzel kişiliğini kaybetmesi halinde, Bursa'da kurulu basın teşek­küllerinin yönetim kurullarının bir arada yapacak­ları toplantıda Bursa gazetecilerinden meslekte en az 5 yılını doldurmuş meslek mensupları arasından 25 kişi seçilip bunlardan onu en kıdemlilerden, beşide enaz kıdemlilerden olmak üzere, onu delege yetkisiyle genel kurula gönderilirler. Geri kalan on kişi yedek durumundadırlar. Delegelikle boşalma oldukça yedeklerle tamamlanır. Yedek­lerde boşalma oldukça, boşluklar, üç yılda bir defa aynı usulle doldurulur.

Basından gelen üyelerin hizmet süreleri, istifa ve iş göremezlik halleri hariç, hayat boyunca devam eder.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi, diğer bir

üye aracılığı ilede kullanabilir. Her üye kendisin­den başka en çok bir üyeyi temsil edebilir. Oyunu başkası eliyle kullanmak isteyen üyeye yetki, Noter aracığılı ile verilir.

Tüzelkişi olan kurucuların her biri, birer delege ve birer oyla temsil olunur. Bu delegelerin seçimi ve boşalma halinde, yerlerine geçecek delegelerin seçimi, kurumlarının tâbi olduğu kanunun veya tüzük hükümlerine mümkün mertebe uyulmak suretiyle ve Basından gelen delegelerin seçimi için konulan usule benzetilerek yapılır. Kurucu tüzelki­şilerin tüzelkişiliklerini kaybetmeleri halinde, Vakıf Genel Kurulu'ndaki delegelik ve oy hakları amaç­larına en yakın diğer bir tüzelkişiye, Vakıf Genel Kurulu karariyle devredilir.

Hizmetleriyle Vakfa yararlı olacaklar, düşünüle­rek Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilip kabul olunan en çok beş kişi üç yıl süre ile Genel Kurul üyeliği yapar. Bunlardan boşalma oldukça beş kişilik kadro aynı usulle tamamlanır.

Madde 11-Genel kurulun yetkileri ve görevleri şunlardır:

Genel Kurul; Vakfın amacını ve tesis maksadını değiştirmemek kaydıyle, resmi senet hükümle­rinde değişiklik yapmak da dahil, Vakıfla ilgili her türlü kararları almaya yetkilidir.

Bu arada:

Yönetim Kurulu nuf denetçileri seçer,

Vakfın çalışmasıyle ilgili yönetmelikleri onar ve düzen sağlayıcı diğer kuralları koyar.

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan üçer yıllık bütçe tasarılarını inceler ve onar.

ç) Uygulanan bütçelere ait hesaplan ve denetçilerin raporlarını inceler, olduğu gibi veya değiştirerek onar.

Yönetim Kurulu'nun, iki genel kurul toplantısı arası dönemdeki her türlü çalışmaları ve harcamaları hakkında gerekli kararları verir.

Vakfı; bütçede görülen hizmetler dışındaki işler için bağlayıcı ve borçlandırıcı anlaşma tasarılarım inceler ve onar.

Mevzuat uyarınca gerekli izinleri almak suretiyle vakfın gayesiyle ilgili olarak gayrimenkul alım satımı, değişimi, yapımı, ipotek koyma ve kaldırma tekliflerini inceler ve karara bağlar. Kararında bu işler için yetkili kıldığı kişiyi veya kişileri belirtir.

Yönetim Kurulu'nca sunulan diğer işler hakkında karar verir.

h) Vakıf senedi hükümlerini yorumlar.

Genel Kurul Vakıf senedinde değişiklikler de dahil olmak üzere vakıfla ilgili her türlü kararlan almağa yetkilidir.

Madde 12-Genel Kurul, üç yılda bir defa dördüncü yılın ilk üç ayında Vakıf Merkezi'nde toplanır. Gerektiğinde, Vakıf üyelerinin veya delegelerinin veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün göstereceği lüzum üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, top­lantı tarihinden 15 gün önce Bursa'da çıkan iki gazete ile ilan edilir ve üyelere mektupla bildirilir. Gazete ilanında ve mektuplarda, gerekirse ikinci toplantının da günü, saati, yeri ve gündemi belirti­lir.

İlk toplantıda üyelerin veya delegelerin yarısın­dan bir fazlası bulunmazsa, bir hafta sonraki ikinci toplantıda hazır bulunanlarla yetinilerek, toplantı açılır, bir başkan, bir başkanvekili, iki katip seçil­dikten sonra gündemin görüşülmesine geçilir.

İkinci toplantıda, katılanlarla yetinilir. Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter toplantıyı açar. Katılanlar arasından bir Başkan iki kâtip seçi­lir.

Genel Kurulda kararlar, salt çoğunlukla alınır.
Ancak gündemde Vakıf senedinin değişikliğine
dair madde mevcutsa, bu madde hakkındaki karar
toplantı açılırken, mevcut üyelerin dörtte üçünün
oylarıyle alınabilir.  

Tam üye sayısının beşte biri kadar üyenin tekli­fiyle gündeme madde eklenebilir. Üyelere duyuru­lan  gündemde   yer  almış   olmadıkça, Genel Kurul'da Vakıf senedinin değiştirilmesi için görüşme açılamaz ve karar verilemez.

Madde 13-Yönetim kurulu, Genel Kurul tarafından kendi ara-. larından üç yıl süre İçin ayrı ayrı seçilen beş asıl, beş yedek üyeden meydana gelir. Şu kadar ki gerek asil üyelerin, gerekse yedeklerin en az üçü­nün 10. maddenin ikinci fıkrasına göre seçilen meslek mensubu delegelerden olması şarttır.

Yönetim Kurulu; ilk toplantısında, Başkan ile Genel Sekreter'in meslek mensubu delegelerden olması kaydıyle, İş bölümü yapar.

Yönetim Kurulu'na, Başkan'ın bulunmadığı toplantılarda Genel Sekreter başkanlık eder. Yönetim Kurulu'ndaki boşalmalar, yedeklerle doldurulur.

    Boşalma, basından gelen delegelerden olursa, yedekteki bu delegeler göreve çağırılır.

Madde 14-Vakıf senedi veya kanunlar hükmü icabı olarak Genel Kurul'a ait olan yetki ve görevler dışında kalan bütün işler Yönetim Kurulunca yürütülür, karara bağlanır.

Bu arada:

Vakıf sermayesini ve mallarını, Vakfa en faydalı en verimli olacak tarzda nemalandırmak ve yönet­mek,

Geçmiş üç yıla ait faaliyet ve bütçe uygulamalarını, raporlarını, gelecek üç yıla ait bütçe tasarılarını hazırlamak;

Genel Kurulca onanmış bütçeleri uygulamak ve gerekli harcamaları yapmak ve faturaları, makbuz­ları almak ve saklamak,

ç) Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak,

Vakfı, genel ve özel surette temsile, ilzam ve borç­landırmağa yetkili kimseleri tayin etmek,

Vakfın personel kadrolarını hazırlamak, Genel Kurulca onanmış kadrolara atamalar yapmak ve personelin bütün diğer özlük işlerini görmek.

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü konularda yar­dımcı çalışmalar yapmak için komiteler kurmağa yetkilidir.

Madde 15- Yönetim Kurulu; Başkan'ın, gündemi de bildiren yazılı çağrısiyle, enaz iki ayda bir defa toplanır.

Kararlar, notere tasdik ettirilen bir deftere tarih ve sıra numarası altında yazılıp o toplantıda hazır bulunanlarca imzalanır.

Meşru sebeplerle dahi olsa, aralıksız altı ay süre ile toplantılara katılamayan üye, istifa etmiş sayılır ve yedeği göreve çağırılır.

Yönetim Kurulu en az üç üye ile toplanır.

Toplantıya katılamayan üye, gündemdeki konu­lar hakkındaki oyunu yazılı olarak bildirebilir. Kararda bu oy dikkate alınır.

Vakıf Müdürü, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılır, konuları aydınlatır, soruları cevaplandırır, görüşünü bildirir.

Madde 16-Yönetim Kurulu toplantılarında; Başkan veya Genel Sekreter ile basından gelen üyelerin birisi­nin hazır bulunması şarttır.

Madde 17-Vakfın işleriyle, personelin görevleri ve yetkileri, hesapların tutulma usulleri, malların korunması, idaresi gibi hususlar için gerekli yönetmelikler, Yönetim Kurulu'nca bir yıl içinde hazırlanıp ilk Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır ve yürürlüğe konulur.

Madde 18-Personel, kadrolardaki aylıklara veya sözleşme ile tayin ve istihdam edilir.

Madde 19-Genel Kurul, basın mensubu sıfatiyle seçilip gelen delegelerden üçünü asıl denetçiliğe, üçünü de yedek denetçiliğe seçer.

Madde 20-Vakfın bütün işlemleri, hesapları ve harcamaların dayandığı bütün belgeler ve kayıtlar denetçiler kurulunun denetimine açıktır. Mali ve idari işlem­ler, karar defteriyle karşılaştırılır.

Medeni Kanunun 903 sayılı kanunla değişen 78. maddesi hükmü gereğince, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Vakfı denetime yetkisi vardır.

Denetçiler Kurulu raporu ve mevcutsa Vakıflar Genel Müdürlüğü uyarıları veya raporları, toplantı­dan önce çoğaltılarak üyelere gönderilmiş bulunur

ve Genel Kurula sunulur. 

Genel Kurul, gerekli görürse, işlemlerin veya hesapların bazılarını veya tamamını incelettirmek üzere özel denetçiler görevlendirebilir.

Madde 21-Vakfın organlarında veya belirli bir işinde seçimle görev alanlara, hiçbir ad altında aylık veya ücret ödenemez. Tayin suretiyle Vakfın herhangi bir işinde ücretli görev alan kurucular bu hizmetleri süresince kuruculuk sıfatından doğan yetkilerini kullanamazlar.

Madde 22- Gayenin değiştirilmesi veya gayeyi tehlikeye koyabilecek yükümlülüklerin ve şartların meydana gelmesi gibi hallerde, Medeni Kanunun 80. mad­desi hükmü uygulanır.

Madde 23-Her ne sebep ve suretle olursa olsun Vakfın gaye­sinin gerçekleştirilmesi kesin olarak imkânsız hale gelirse, yahut Genel Kurul karariyle Vakıf feshedilirse, Vakfın varlığı; Genel Kurul devir için ayrıca bir durum göşterememişse, Bursa'da fiilen gazete­cilik yapmakta olan (Basın kartı hâmili) ve mes­lekte en kıdemli oldukları tesbit edilen 25 kişiyi toplantıya çağıracak ve bunlar tarafından da Vak­fın ihyası hakkında bir karar verilemezse, aynı gayeyi gerçekleştirmek için kullanılmak kaydiyle 25 kişilik kurulca belirtilecek kuruma intikal ede­cektir.

Geçici Madde-Vakıf senedinin tescili tarihinden, Cemiyet Genel Kurulu'nun ilk toplantısında Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulları seçilinceye kadar, Cemiyetin Yönetim ve Denetim Kurulları, Vakfın da Yönetim ve Denetim Kurulları görevini, Vakıf senedi hükümleri dairesinde yürüteceklerdir.

"Bu dönem, ayrı bir hesap yılı sayılır" dediler ve sözlerini bitirdiler. İstekleri hakkındaki iş bu Vakıf Senedi düzenlendikten sonra  okunmak  üzere okuma yazma bilen kurucular Gazeteciler Cemiyetini temsilen İbrahim Hakkı İŞSEVENLER, İsmail AKGÜL ve Ahmet Emin YILMAZ ile Bursa Valisi Erdoğan ŞAHİNOĞLU'na verildi. İlgililer okudu­lar, içindekilerin tamamen isteklerine göre aynen yazıldığını bildirmeleri üzerine birlikte imzaladık ve mühürledik. Bugün bin dokuz yüz seksen sekiz senesi ekim ayının onyedinci günüdür.17.10.1988


KURUCULAR:

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı

İBRAHİM HAKKI İŞSEVENLER 

GenelSekreter

İSMAİL AKGÜL       

Üye

AHMET EMİN YILMAZ      

Bursa Valisi

ERDOĞAN ŞAHİNOĞLU

MÜSTENİT:Bursa 5.Noterliğinden 2 Nisan 1986

tarih ve 14027 sayı ile tasdikli BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ'ne ait karar defterinin 65. sayfasın­daki 17.10.1988 tarih ve 15 nolu kararına göre Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı kurulmasına karar verildiği, vakfın kurulması için Başkan İbrahim Hakkı İŞSEVENLER, Genel Sekreter İsmail AKGÜL ve Üye Ahmet Emin YILMAZ’a yetki verildiği görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C

BURSA

Asliye 3. Hukuk

Mahkemesi

Esas:1988/841

Karar:1988/832

Hakim: Niyazi Gökmen 15412

Katip: İsmihan Yalçın 1075

Davacı:İbrahim Hakkı İşsevenler, İsmail Akgül, Ahmet Emin Yılmaz Erdoğan Şahinoğlu

Davalı:Hasımsız

Dava: Vakıf tescili

Dava tarihi:15.9.1988

Karar tarihi:19.10.1988

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:   

Davacılar İbrahim Hakkı İşsevenler, İsmail Akgül, Ahmet Emin Yılmaz, Erdoğan Şahinoğlu tarafından mahkemeye verilen 15.8.1988 tarihli dava dilekçesi ile bu dilekçedeki iddiasında Gaze­teciler Cemiyeti vermiş bulunduğu kararla kurul­masına karar verilen Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı'nın Bursa 2. Noterliği'nin 17.10.1988 tarih ve 31898 yevmiye nosu ile tanzim ve onaylatılmıştır. 903 Sayılı Kanun gereğince mahkemece tesciline karar verilmesi gerektiğin­den iş bu dava evrak üzerinde yapılan inceleme ve tetkikat sonucunda.

İNCELEME

Dava dilekçesine ekli Bursa 2. Noterliğince tas­dikli 17.10.1988 tarih 31898 Sayılı Gazeteciler Sos­yal Hizmetler ye Emeklilik Vakfı'na ait vakıf senedinin yasa hükümlerine uygun olarak tanzim edildiği ve vakfa yapılan 20.000.000.-TL.'nın Tür­kiye Vakıflar Bankası T.A.O. Bursa Şubesi'nin 15.10.1988 tarih ve 048038 no'lu makbuzla blok edildiği, sözü edilen vakfın tescilini VakıflarGenel Müdürlüğü açısından uygun olup olmadığı açısın­dan yazılan müzekkereye verilen 18.10.1988 tarih ve 16-295 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yazılı cevaplarına göre, Gazeteciler Sosyal Hiz­metler ve Emeklilik Vakfı'nın tesciline herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirilmiş ve keza incelenen mezkür vakıf senedinin Gazeteciler Sosyal Hiz­metler ve Emeklilik Vakfı'nın kuruluşunu gerçek­leştirecek özellikte olduğu anlaşılmakta kurulan bu vakfın onaylanmasına ve mahkeme siciline tes­ciline ve bu itibarla subut bulan davanın kabulü ile vakfın tesciline karar verilmesi uygun görülmüş­tür.


SONUÇ:

 

Yukarıda açıklanan nedenlere dayanılarak.

1-Bursa 2. Noterliği'nin 17 Ekim 1988 tarih ve 31898 sayılı ile tasdikli vakıf senedinde kurucuları yazılı bulunan Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı kuruluşunun tasdikine,

2- Keyfiyetin mahkeme siciline tesciline,

3-Tescil keyfiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi siciline kaydolmak üzere adi geçen müdürlüğe res'en tebliğine,

4-Tesçil kararının tebliğinden itibaren 2 ay içersinde, Vakıflar genel Müdürlüğü bu karara karşı temyiz yoluna başvurabileceğine,

Merkezi siciline kaydedilen Vakfın Resmi Gazete' de ilanına,

Alınan gerekli harç, peşin alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığına,

Kanun yolu açık olmak üzere 19.10.1988 tarihinde dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda karar verildi. 19.10.1988.

İSMİHAN YALÇİN 1075  NİYAZİ GÖKMEN 15412Sayfa: 58  RESMİ GAZETE        16 Kasım 1988 Sayı: 19991

15989 Vakfın Adı; Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı

Vakfedenler; İbrahim Hakkı İşsevenler, İsmail Akgül, Ahmet Emin Yılmaz, Erdoğan Şahinoğiu.

Vakfın İkametgahı   Bursa

Tescil Kararını VerenMahkemenin Adı Karar Tarihi ve No ' su: Bursa Asliye 3. Hukuk Mahkemesi'nin 19.10.1988 gün, E:1988/841, KN: 1988/832 sayılı kararı.

Vakfın Amacı; Vakıf çalışan veya emekli gazetecilerin sıhhi, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, cem­iyet basın merkezi ile yazlık dinlenme kurmak, don­atmak ve işletmek, muhtaç durumdaki hasta veya yaşlı veya malul gazeteciler için Bakımevi ve Huzurevi ku­rmak, donatmak ve işletmek, gazetecilik mesleğinin ve bu meslek mensuplarının herbakımdan gelişmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek ve bu amaçları ulaştırıcı maddi mali ve manevi vası­taları ve şartları hazırlamak.

Vakfın Mal Varlığı:20.000.000. - TL. Nakit

Vakfın Organları ; Kurucular Genel Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu,

Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince ilan olunur.

 

                                                                                  15990

 

BGC Başarı Ödülleri Yarışması sonuçlandı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti tarafından geleneksel olarak organize edilen “BGC 2018 Başarı Ödülleri Yarışmas... devamı

Vali Yakup Canbolat BGC’ye konuk oldu

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleriyle ... devamı

BGC ÖDÜL SÜRECİ BAŞLADI

Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması’na başvurular başladı. devamı

VALİ CANBOLAT: BASINLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞACAĞIZ

BGC yönetim kurulu, Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı ziyaret etti. devamı

Bursa Valisi Küçük'ten BGC'ye veda ziyareti

Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. devamı